This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free shipping in NL Within 1-2 working days at home

Terms of service

Artikel 1. Algemeen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Babouche Lifestyle BV, gevestigd te Zevenaar (hierna: babouchelifestyle.com of verkoper) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor consumenten (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Deze zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten en andere handelingen. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De toepasselijkheid van de voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken en de overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen en tot stand komen van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van babouchelifestyle.com, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Babouchelifestyles.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2. Overeenkomsten komen slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door babouchelifestyle.com. Babouchelifestyle.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt babouchelifstyle.com dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  3. Babouchelifestyle.com kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief btw.
  2. Voor transport binnen Nederland brengt verkoper de op babouchelifestyle.com vermelde kosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.
  3. Na een bestelling ontvangt koper een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, zijn vermeld. Betaling kan geschieden door middel van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

Artikel 4. Levering en levertijd

 1. Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen en is vermeld op babouchelifestyle.com. Levering vindt plaats op het bij de bestelling aangegeven adres. Koper is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
  2. Is voor de levering van zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. Overschrijding van de levertijden (tot 30 dagen na acceptatie van de bestelling) geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijden geeft koper geen recht op schadevergoeding, of recht op niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  4. Levering in gedeelten is toegestaan. Indien een product onverhoopt niet meer leverbaar is, zal babouchelifestyle.com dit zo spoedig mogelijk melden.
  5. Fatale levertermijn is 30 dagen.
  6. Risico levering ligt bij verkoper tot aan overhandiging aan de consument.

Artikel 5. Herroeping en retourzending

 1. Babouchelifestyle.com doet er alles aan om een goed product te leveren. Koper heeft het recht om het product om welke reden dan ook binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan babouchelifestyle.com te retourneren met het met de bestelling meegeleverde retourformulier. Aan ontvangst is gelijk gesteld de tweede aanbiedingspoging door de vervoerder. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Indien binnen deze termijn door babouchelifestyle.com geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt babouchelifestyle.com geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
  2. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de verpakking. Koper zal het product slechts uitpakken en passen voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te behouden. Het product zal koper met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan verkoper terugzenden, in overeenstemming met de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies op het meegeleverde retourformulier. Het recht op retourzending vervalt wanneer: (a) het product gedragen is, (b) koper zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen, (c) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
  3. De verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling worden niet teruggestort indien de kosten van de retourzending niet of niet volledig door koper worden gedragen. Deze kosten worden dan beschouwd als vergoeding van de verzendkosten bij de aankoop.
  4. Babouchelifestyle.com zal binnen 14 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de opgegeven bankrekening terugstorten. 5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en de door verkoper geleverde producten moeten binnen bekwame tijd nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend.

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Verkoper garandeert aan koper, behoudens het bepaalde in lid 2, de deugdelijkheid van de geleverde zaken voor een periode van 6 maanden na ontvangst van de zaken.
  2. De in het vorige lid vermelde deugdelijkheidsgarantie geldt niet indien:
  – koper jegens verkoper in gebreke is;
  – er sprake is van een geringe, in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht, afmeting, materiaal, materiaalstructuur en/of finish;
  – de zaken versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, nabewerkt, gebruikt of beschadigd zijn;
  – de geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals bv. vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of andere buiten de controle van verkoper liggende oorzaken;
  – de ondeugdelijkheid het gevolg is van slecht onderhoud of natuurlijke slijtage;
  – reparaties zijn verricht aan de door verkoper geleverde zaken door koper zelf of door derden;
  – de termijn voor reclameren is overschreden;
  – er sprake is van verborgen gebreken, na het verstrijken van de termijn van 6 maanden na datum van levering.
  3. Iedere aansprakelijkheid van babouchelifestyle.com en van het personeel en de producten van babouchelifestyle.com voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Babouchelifestyle.com is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
  4. Babouchelifestyle.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van babouchelifestyle.com.
  5. Iedere aansprakelijkheid van babouchelifestyle.com jegens koper is in ieder geval beperkt tot directe schade en tot ten hoogste het factuurbedrag dat koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan babouchelifestyle.com verschuldigd is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden;
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
  6. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en babouchelifestyle.com, dan wel tussen babouchelifestyle.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en babouchelifestyle.com, is babouchelifestyle.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van babouchestyle.com
  7. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7. Overmacht

 1. Babouchelifestyle.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat babouchelifestyle.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan babouchelifestyle.com kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

 1. Indien aan babouchelifestyle.com bij een bestelling opgave wordt gedaan van een adres, is babouchelifestyle.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan babouchelifestyle.com schriftelijk, bij bestelling of per email opgave wordt gedaan van een ander adres waar de bestellingen naartoe dienen te worden gezonden.
  2. Van de door koper aan verkoper verstrekte gegevens wordt door verkoper aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek.
  3. Wanneer door babouchelifestyle.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat het recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen onverlet. Er kan nimmer enig recht worden verbonden aan het feit dat babouchelifestyle.com deze Voorwaarden soepel toepast of toe heeft gepast.
  4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met babouchelifestyle.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door babouchelifestyle.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  5. Babouchelifestyle.com is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
  6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met koper.
  7. De Nederlandse tekst van de Algemene Verkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 11. Bevoegde rechter

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Babouche Lifestyle BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 76238083 (tevens inschrijfnummer Babouche Lifestyle BV bij de Kamer van Koophandel). Het btw-nummer van Babouche Lifestyle BV is NL860556840B01

www.babouchelifestyle.com